Aktualności

Zmiany w turystyce

Z dniem 1 lipca br. weszła w życie nowa ustawa

Z dniem 1 lipca br. weszła w życie nowa ustawa dotycząca turystyki, która wdraża do polskiego prawa Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 25 listopada 2015 r.

Nowe przepisy m.in. usprawniają system zabezpieczeń finansowych na wypadek niewypłacalności biura oraz proces odzyskiwania wpłaconych środków, wprowadzają też obowiązki informacyjne wobec podróżnych przed podpisaniem umowy - np. o tym, jaki jest zakres ochrony podróżnego decydującego się na zakup danej wycieczki, jakie dodatkowe koszty musi ponieść turysta w trakcie imprezy (np. wydatki na paliwo do łodzi), jakie są wymagania zdrowotne etc.

Pewnym novum jest to, że oprócz organizatorów turystyki (takich jak nasze biuro) regulacjami objęci będą także przedsiębiorcy ułatwiający nabywanie powiązanych usług turystycznych - tzw. PUNPUT. Będą oni musieli także posiadać wpis do rejestru organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych, prowadzonego przez marszałka województwa właściwego ze względu na siedzibę lub adres zamieszkania przedsiębiorcy turystycznego oraz wykupić odpowiednią polisę gwarancyjną, aby turysta zakupujący powiązane usługi był chroniony w trakcie podróży (choć i tak nie będzie chroniony w takim wymiarze, jak w przypadku tradycyjnej imprezy turystycznej). Nowością jest także to, że organizacja imprez turystycznych bądź sprzedaż powiązanych usług turystycznych bez wymaganych wpisów i gwarancji (tzw. „szara strefa”) będzie teraz zagrożona karami finansowymi, a nawet odpowiedzialnością karną.

Ochrona podróżnego polega nie tylko na tym, że jest on zabezpieczony przed niewypłacalnością biura, ale również na tym, że w przypadku wystąpienia rozmaitych nieuniknionych i nadzwyczajnych zdarzeń w trakcie podróży i niemożliwości zapewnienia przez organizatora turystyki powrotu podróżnego do kraju zgodnie z umową, organizator ponosi koszty niezbędnego zakwaterowania podróżnego przez okres do 3 nocy. Natomiast podróżnemu, który znalazł się w trudnej sytuacji, w tym w takich okolicznościach jak powyżej, organizator zobligowany jest niezwłocznie udzielić odpowiedniej pomocy. Jeżeli zaś organizator turystyki w czasie trwania danej imprezy turystycznej nie wykonuje przewidzianych w umowie usług stanowiących istotną część tej imprezy, obowiązany jest, bez obciążania podróżnego dodatkowymi kosztami, wykonać w ramach tej imprezy odpowiednie świadczenia zastępcze. Wymagane jest także podanie przez organizatora telefonu awaryjnego (notabene w biurze Eventur telefon taki działa już od wielu lat).

Dlatego tak ważne jest, aby turysta był objęty maksymalną ochroną. Jeśli ochrona taka w przypadku danej wycieczki przysługuje podróżnemu z mocy prawa, organizator ma obowiązek poinformować go o tym przed podpisaniem umowy wręczając odpowiedni formularz informacyjny.

13.07.2018


Nasi konsultanci

Maciek Rogowiecki Tomasz Wieczorek

Siedziba biura

EVENTUR FISHING
ul. Roentgena 23 lok. 21, III piętro
02-781 Warszawa

biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 09.00-17.00

telefon: + 48 22 894 58 12
faks: + 48 22 894 58 16